RSS Facebook

Pravno obvestilo


Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba R Domžale d.o.o. (v nadaljevanju "podjetje") nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta v najširšem pomenu.

  • Besedila,
  • fotografije,
  • ilustracije,
  • animacije,
  • zemljevidi,
  • zvočne posnetke,
  • video posnetke,
  • računalniške programe,
  • idr.

je brez pisnega dovoljenja podjetja prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Podjetje se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Radio Hit opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Radio HIT zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih Radia HIT.

Osebi podatki, ki jih Radio HIT zbira so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa Radio HIT lahko zbira tudi druge osebne podatke.

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte na domeno @radiohit.si ali preko sms kluba RADIO HIT strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščanja Radia HIT. Radio HIT sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov mailing@radiohit.si ali preko telefona št. 01 7219 430 zahteva, da Radio HIT trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih Radia HIT. Radio HIT bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).

Komentarji in uporabniške vsebine

Spletno mesto vključuje možnost komentiranja novic in sodelovanja na forumu za namen ohranjanje stika med uporabnikom in podjetjem. Za oddajo komentarja ali prijavo na forumu mora uporabnik oddati osebne podatke. Podjetje se obvezuje, da tako pridobljenih podatkov ne bo posredovalo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi.

Podjetje nikakor ne odgovarja za vsebine, ki so jih na spletnem mestu objavili uporabniki. Uredniki spletnega mesta si pridržujejo pravico, da po lastni presoji komentarje tudi odstranijo.
Ukrepi ob nespoštovanju določb Pravnega obvestila

Podjetje in avtorji vsebin na spletnem mestu Radiohit.si od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost podjetja

Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. S tem podjetje ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Vse informacije in vsebine posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj podjetje ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Radiohit.si onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zato podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.

Marketing:

01/72 19 420

marketing@radiohit.si

© 2014 Radio Hit, Vse pravice pridržane!   klepetalnica   pravna obvestila1